Editorial Board of the Journal Berkut

 

Bokotey A.A., Dr.,
State Museum of Natural History, Lviv, Ukraine

Gavrilyuk M.N., Dr.,
Bohdan Khmelnytskiy Cherkasy National University, Cherkasy, Ukraine

Zagorodniuk I.V., Dr.,
National Museum of Natural History, Kyiv, Ukraine

Klestov N.L., Dr.,
Kyiv Sozological Centre, Kyiv, Ukraine

Knysh N.P., Dr.,
Hetmansky National Park, Trostyanets, Ukraine

Kostyushin V.A., Dr.,
Schmalhausen Institute of Zoology, Kyiv, Ukraine

Marisova I.D., Prof., Dr.,
Nizhyn State University, Nizhyn, Ukraine

Fesenko G.V.,
Schmalhausen Institute of Zoology, Kyiv, Ukraine

Chaplygina A.B., Prof., Dr.,
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, Ukraine